Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Service

» Bestellen per fles

» Bijdrage verzendkosten € 6,95

» Gratis verzenden v.a. €75,-

» Wijngeschenk met wens

» Optie zaterdag bezorgen


Keurmerk webwinkel
 

Download algemene voorwaarden

Incontro V.O.F.

Postadres:
Broerdijk 170
6523 HE Nijmegen
 
Bankgegevens:
ING rek. nr.: 3074599 t.n.v. Incontro
IBAN: NL34INGB0003074599
BIC/SWIFT: INGBNL2A
Kamer van Koophandel nummer:
10036553
BTW-nummer en Accijnsnumer:
BTW-nummer: NL8203.91.931.B.01
Accijnnummer: NL06600400451
 
Op alle gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Incontro V.O.F. van toepassing.
Bij de bevestiging van uw bestelling wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden Incontro V.O.F.

Artikel 1. Definities
1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met leverancier een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.
1.2 Onder leverancier wordt verstaan Incontro V.O.F., gevestigd te Nijmegen aan de Broerdijk 170.
1.3 De ontvanger is diegene die het product dient te ontvangen, indien dit niet de opdrachtgever is.

Arikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de leverancier gedane aanbiedingen en offertes, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 3. Prijzen en prijswijzigingen.
3.1 De door leverancier genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst. Leverancier is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan opdrachtgever door te berekenen.
3.3 Leverancier is gerechtigd om voorschotten aan opdrachtgever in rekening te brengen, en zijn verplichting tot levering op de te schorten, totdat het voorschot is ontvangen, zonder daarbij in schuldeisers verzuim te geraken.
3.4 Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer Opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt hij hierover ingelicht. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Aanbiedingen en / of offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend en maximaal 10 werkdagen geldig.
4.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer aanbieding niet meer leverbaar is, wordt u een alternatief aangeboden of de overeenkomst mag kosteloos mag worden ontbonden.
 
Artikel 5. Levering.
5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven adres.
5.2 Leverancier zorgt voor de verzending, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen door leverancier
5.3 Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Leverancier gedragen, tenzij in gedeelten te wijten is door te doen van ontvanger / opdrachtgever.
 
Artikel 6. Leveringstermijn.
6.1 Op de website en in orderbevestigingen aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
6.2 Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.
 
Artikel  7. Betaling.
7.1 Betaling dient zonder enige aftrek van korting te geschieden voor levering van bestelde artikelen.
7.2 Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op rekening van de Leverancier of via iDeal, het elektronische betaalsysteem van de gezamenlijke banken.
7.3 Indien opdrachtgever contant wenst te betalen, is dit hem toegestaan op kantoor van Leverancier. Het betreft alsdan een brengschuld.
 
Artikel 8. Garantie.
8.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.
8.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.
 
Artikel  9. Klachtenregeling
9.1 De leverancier beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
9.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de leverancier, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
9.3 Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht tot afkeuring van het geheel over te gaan.
9.4 Bij de leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de leverancier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
9.6 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de leverancier. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel leverancier als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
9.7 Een klacht schort de verplichtingen van de leverancier niet op, tenzij de leverancier schriftelijk anders aangeeft.
9.8 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de leverancier, zal de leverancier naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
Artikel 10. Het herroepingsrecht
10.1 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
10.2 Gedurende deze termijn kan Opdrachtgever datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.
10.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het sturen van een e-mail aan info@incontro.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending
10.4 Opdrachtgever kan enkel producten die in ongeopend, originele staat en verpakking zijn, retourneren.
10.5 Opdrachtgever draagt zelf de kosten voor de retourzending.
10.6 Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de leverancier dit bedrag, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden
10.7 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
           - Producten die een beperkte houdbaarheid hebben
           - Zakelijke klanten.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.
11.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Indien partijen een geschil aan de rechter voor wensen te leggen is de Rechtbank Gelderland bevoegd van dat geschil kennis te nemen voor zover het geen geschil betreft waarvoor bij uitsluiting de kantonrechter bevoegd is.

Contact informatie

Broerdijk 170

6523 HE Nijmegen

024 - 3225632

info@incontro.nl

Kvk nr: 10036553

BTW nr: NL8203.91.931.B.01

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    - Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies voor een optimale werking. We slaan geen persoonlijke gegevens op.
Copyright © 2001-2017 Incontro V.O.F.

Incontro verkoopt geen alcohol als je jonger bent dan 18 jaar.
Wij willen als wijnwebsite bijdragen aan verantwoord alcoholgebruik. Bij aflevering van de wijnen kan er een leeftijdscheck plaats vinden.

BEN JE 18 JAAR OF OUDER?