Download algemene voorwaarden

Incontro V.O.F.

Algemene gegevens:

Postadres:
Broerdijk 170
6523 HE Nijmegen

Bankgegevens:
IBAN: NL34INGB0003074599
BIC/SWIFT: INGBNL2A

KvK nummer:
10036553

BTW-nummer en Accijnsnumer:
BTW-nummer: NL8203.91.931.B.01
Accijnnummer: NL06600400451


Op alle gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Incontro V.O.F. van toepassing. Bij de bevestiging van uw bestelling wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Incontro V.O.F.

1.    Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met leverancier een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.
1.2 Onder leverancier wordt verstaan Incontro V.O.F., gevestigd te Nijmegen aan de Broerdijk 170.
1.3 De ontvanger is diegene die het product dient te ontvangen, indien dit niet de opdrachtgever is.

2.    Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de leverancier gedane aanbiedingen en offertes, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd.

3.    Prijzen en prijswijzigingen.

3.1 De door leverancier genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.
3.3 Leverancier is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan opdrachtgever door te berekenen.
3.4 Leverancier is gerechtigd om voorschotten aan opdrachtgever in rekening te brengen, en zijn verplichting tot levering op de te schorten, totdat het voorschot is ontvangen, zonder daarbij in schuldeisers verzuim te geraken.
3.5 Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer Opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt hij hierover ingelicht. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

4.    Aanbiedingen en/of offertes

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend en maximaal 10 werkdagen geldig.
4.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer aanbieding niet meer leverbaar is, wordt u een alternatief aangeboden of de overeenkomst mag kosteloos mag worden ontbonden.

5.    Levering.

5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven adres.
5.2 Leverancier zorgt voor de verzending, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen door leverancier
5.3 De wijnen worden alleen geleverd aan kopers die ouder zijn dan 18 jaar. Bij aflevering kan een ID check plaatsvindt.
5.4 Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Leverancier gedragen, tenzij in gedeelten te wijten is door te doen van ontvanger / opdrachtgever.

6.    Leveringstermijn.

6.1 Op de website en in orderbevestigingen aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
6.2 Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

7.    Betaling.

7.1 Betaling dient zonder enige aftrek van korting te geschieden voor levering van bestelde artikelen.
7.2 Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op rekening van de Leverancier of via iDeal, het elektronische betaalsysteem van de gezamenlijke banken.
7.3 Indien opdrachtgever contant wenst te betalen, is dit hem toegestaan op kantoor van Leverancier. Het betreft alsdan een brengschuld.

8.    Garantie.

8.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.
8.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.

9.    Reclamaties.

9.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 2 werkdagen, na aflevering te reclameren. Reclameren kan door middel van het sturen van een email naar info@incontro.nl, tevens kan per post worden gereclameerd naar Broerdijk 170, 6523 HE Nijmegen.
9.2 Leverancier is gehouden zo spoedig mogelijk de reclamatie op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de reclamatie te reageren.
9.3 Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht tot afkeuring van het geheel over te gaan.

10. Het herroepingsrecht

10.1 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
10.2 Gedurende deze termijn kan Opdrachtgever datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.
10.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 werkdagen na de dag waarop Ontvanger het product in bezit heeft gekregen.
10.4 Om gebruikt te maken van het herroepingsrecht dient Opdrachtgever de Leverancier een e-mail sturen via info@incontro.nl. Of opdrachtgever maakt gebruik van het modelformulier bedenkttijd van Autoriteit Consument en Markt.
10.5 Opdrachtgever kan enkel producten die in originele staat en verpakking zijn, retourneren.
10.6 In geval van een herroeping ontvangt Opdrachtgever alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.
10.7 Opdrachtgever draagt zelf de kosten voor de retourzending.
10.8 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • De levering van alcoholische dranken, op drie voorwaarden: 1) De prijs is afgesproken op het moment dat de consument bestelt; zoals Wijnen; zie Autoriteit Consument en Markt.
  • Zakelijke klanten.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

11.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Indien partijen een geschil aan de rechter voor wensen te leggen is de Rechtbank Gelderland bevoegd van dat geschil kennis te nemen voor zover het geen geschil betreft waarvoor bij uitsluiting de kantonrechter bevoegd is.